Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacyreglement Trainingen met LEV

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
1. Reglement: dit privacyreglement;
2. Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 1. Toelichting op het Reglement

Trainingen met LEV mag de gegevens die door personen aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van individuele persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Trainingen met LEV de plicht om:
1. Personen op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Trainingen met LEV worden verwerkt;
2. Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
3. Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Trainingen met LEV vindt privacy belangrijk. Daarom geeft Trainingen met LEV in dit Reglement een toelichting op hoe zij met individuele persoonsgegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Trainingen met LEV expliciet om toestemming moet vragen.

Artikel 2. De persoonsgegevens die Trainingen met LEV gebruikt en het doel van het gebruik

Bij het verlenen van haar diensten verwerkt Trainingen met LEV persoonsgegevens. Dit privacyreglement geeft informatie over hoe Trainingen met LEV met individuele persoonsgegevens omgaat. Trainingen met LEV verkrijgt persoonsgegevens direct van de persoon zelf of via derden (bijvoorbeeld haar opdrachtgevers) in het kader van haar dienstverlening.

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door Trainingen met LEV worden verwerkt:
1. NAW-gegevens;
2. Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
3. Geboortedatum- en plaats;
4. Geslacht;
5. Rapportages naar aanleiding van door individuele personen ingevulde vragenlijsten, assessments, persoonlijkheidsanalyses, etc;
6. Gespreksverslagen;
7. Gegevens in een Plan van Aanpak;
8. Curriculum Vitae;
9. Gezondheidsgegevens (deze worden alleen verwerkt wanneer de dienstverlening zonder deze gegevens niet leverbaar is).

Trainingen met LEV verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het onderhouden van contact;
2. Een leveren van een goede en efficiënte dienstverlening aan haar opdrachtgevers en de werknemers van deze opdrachtgevers;
3. Beheer van het cliëntenbestand;
4. Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
5. Het bieden van begeleiding op maat;
6. De begeleiding van personen in verband met training of coaching;
7. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
8. Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
9. De overeenkomsten die opdrachtgevers met Trainingen met LEV sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
10. Nakoming van wettelijke verplichtingen;
11. Het voeren van geschillen;
12. Marketingdoeleinden.

Artikel 3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Trainingen met LEV persoonsgegevens uitwisselen.
Trainingen met LEV kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde professionals. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Persoonlijke gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met een individueel persoon. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Trainingen met LEV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Trainingen met LEV zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Artikel 4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Trainingen met LEV verwerkt individuele persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Individuele persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de medewerkers van Trainingen met LEV, of door daarvoor geauthoriseerde (bewerkersovereenkomsten moeten daarvoor ondertekend zijn) derden, worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Alle persoonsgegevens worden door Trainingen met LEV beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:
1. Het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere medewerker om in te loggen in het digitale systeem;
2. De medewerkers van Trainingen met LEV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Trainingen met LEV verstrekte persoonsgegevens;
Trainingen met LEV heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Trainingen met LEV hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Trainingen met LEV zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Artikel 5. Rechten als betrokkene

Personen van wie Trainingen met LEV op enig moment gegevens heeft verwerkt hebben het recht tot inzage in de eigen persoonsgegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Daarnaast bestaat het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Daarnaast bestaat het recht van verzet: het recht van een persoon om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens te verzetten.

Personen van wie Trainingen met LEV gegevens (heeft) verwerkt kunnen hiervoor een verzoek indienen. Na ontvangst van dit verzoek ontvangt deze persoon uiterlijk binnen 1 maand een overzicht van zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan vervolgens verzocht worden de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Daarnaast kan een individueel persoon Trainingen met LEV verzoeken om overdracht van zijn/haar persoonsgegevens of kan hij/zij bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van individuele persoonsgegevens kunnen per email gestuurd worden naar: info@trainingenmetlev.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraagt Trainingen met LEV bij indiening van een verzoek om identificatie een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Op deze kopie dient het BSN én de pasfoto onleesbaar gemaakt te worden.

Bij klachten over de verwerking van individuele persoonsgegevens door Trainingen met LEV zal altijd eerst geprobeerd worden er gezamenlijk uit te komen. Lukt dat niet, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6. Wijzigingen privacyreglement

Trainingen met LEV kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden aan om deze verklaring geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Trainingen met LEV 2018